O projekcie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie zrealizowała projekt Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich Publikacji” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.
   Projekt trwał od  07 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
Głównym celem projektu jest umożliwienie i ułatwienie szerokiego zdalnego dostępu do źródeł wiedzy i zasobów cyfrowych oraz najcenniejszych wydawnictw z szeroko pojętej gospodarki morskiej. Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji będzie pierwszą w Polsce branżową biblioteką cyfrową dotyczącą gospodarki morskiej. Będzie ona służyła wielu grupom odbiorców zarówno instytucjom jak i indywidualnym użytkownikom. Znajdą się wśród nich:

 • instytucje związane z eksploatacją portów, żeglugą śródlądową;
 • urzędy morskie;
 • armatorzy;
 • przedstawiciele sektora stoczniowego;
 • pracownicy naukowi;
 • oficerowie;
 • studenci;
 • oraz wszyscy zainteresowani najnowszymi osiągnięciami z tej dziedziny.
Efektem zaimplementowania Biblioteki Cyfrowej Świat Morskich Publikacji będzie niewątpliwie:
 • wymiana myśli i prac naukowo-badawczych;
 • wymiana doświadczeń między kadrą naukową i podmiotami gospodarczymi;
 • podniesienie konkurencyjności Akademii Morskiej w Szczecinie na rynku krajowym i europejskim jako instytucji naukowej, dbającej o rozwój form kształcenia;
 • podniesienie atrakcyjności Akademii Morskiej w Szczecinie, jako partnera w międzynarodowych projektach badawczych w dziedzinie gospodarki morskiej.
Drugą ogromną korzyścią płynącą z aplikowania do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest zakup nowoczesnego zintegrowanego systemu bibliotecznego. Dotychczasowy system biblioteczny Sowa - wykorzystywany przez bibliotekę był jednym z pierwszych w dobie komputeryzacji bibliotek szczecińskich. Obecnie zakupiono nowoczesny zintegrowany system biblioteczny ALEPH.
Od 1 stycznia 2011r. Biblioteka Główna Akademii Morskiej pracuje w systemie ALEPH, udostępniając swoje zasoby.
Aby zapewnić właściwe wdrożenie i funkcjonowanie w/w systemów konieczna była modernizacja sieci internetowej biblioteki oraz zakup niezbędnego sprzętu informatycznego. Nastąpiła również zmiana filozofii zarządzania systemami informatycznymi oraz procesami bibliotecznymi.
Dzięki środkom z projektu zakupiono także 6 pełno tekstowych  baz morskich zawierających informacje na tematy: portów i terminali, budownictwa okrętowego, statków, bezpieczeństwa na morzu itp. Wszystkie bazy niewątpliwie będą bardzo pomocne zarówno pracownikom naukowym, studentom jak i wszystkim innym grupom interesującym się tematyką morską.